Algemene voorwaarden Winters ICT

Onze Voorwaarden

Algemene informatie die van toepassing

zijn bij Winters ICT

Uw automatisering is bij ons in goede handen.  Uw automatisering moet werken zoals u dat wenst. En wij helpen u daar graag bij. 
Alles afgestemd op uw wensen en met een goed professioneel advies! Onze nuchtere (misschien wel overijsselse) no-nonsense mentaliteit werkt hierbij in uw voordeel. Wie bieden datgene wat passend is bij u en niet u het passend moet maken.

Algemene informatie

Algemene Voorwaarden ICT
Waarborg – B2B Versie januari 2016

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICT Waarborg kunnen aanbieden, namelijk:

Module A. Algemeen
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
Module C. Hosting / SaaS
Module D. Hardware
Module E. Telecom

In deze versie van de algemene voorwaarden voor WintersICT zijn alleen de volgende modules opgenomen die van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Module A. Algemeen                                                              3
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties                         11
Module C. Hosting / SaaS                                                    14
Module D. Hardware                                                             17

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project af te ronden.
 • Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden, die modulair zijn opgebouwd.
 • Dienst: software, applicatie, programmatuur (zoals in de offerte/Overeenkomst omschreven).
 • Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
 • Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst/Project gebruikt.
 • Hardware: apparatuur die wordt geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 • Materialen: bijvoorbeeld(web)applicaties, software, adviezen of rapporten.
 • Module: een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een specifiek werkterrein.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • Opdrachtnemer: WintersICT, gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56151594 en deelnemer van de brancheorganisatie ICTWaarborg. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Project: de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst.
 • Projectmanagementsysteem: elektronisch systeem dat kan worden gebruikt voor het beheer van het Project en voor communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert.
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 • Specificaties: de functionele en technische beschrijving van het Project.
 • Website: https://www.wintersict.nl

Identiteit van de Opdrachtnemer

Naam (Opdrachtnemer)                                         WintersICT
Handelend onder                                                   WintersICT VOF
Vestigingsadres                                                      Doctor van Deenweg 108 8025BK Zwolle
Postadres                                                                Doctor van Deenweg 108 8025BK Zwolle
Telefoonnummer                                                    038-2028000 
E-mailadres                                                             info@wintersict.nl
BTW-nummer                                                          NL104920075B01
KvK-nummer                                                           56151594